WETTELIJK VERPLICHTE GEGEVENS

Bedrijfsinformatie

EIGENDOM

Deze website is eigendom van de firma FACO BABYLISS SRL waarvan de hoofdzetel gevestigd is op 25 Avenue de l'Indépendance, 4020 Wandre - België.


FACO BaByliss SRL – ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0412.537.139


HOSTING

www.babyliss.com/be wordt gehost door Salesforce, 5 Wall St. Burlington, MA 01803 USA


HOOFDREDACTEUR

Dhr. Anthony Verde


VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

COPYRIGHT

De website www.babyliss.com/be wordt beschermd door de Belgische wetgeving. BABYLISS SRL is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de site en de inhoud ervan (teksten, foto's, illustraties, beelden, logo's, enz.). Er mag geen enkele licentie of gebruiksrecht worden toegekend aan de genoemde logo's of handelsmerken die op de site voorkomen en deze mogen dus niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BABYLISS SRL.


De onderneming BABYLISS SRL behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen, ook in het kader van een strafrechtelijke procedure..


De reproductie van alle op de website gepubliceerde documenten is alleen toegestaan voor informatieve doeleinden op een uitsluitend particuliere basis. Elk ander gebruik van deze reproducties en in het bijzonder het gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf BABYLISS SRL.


AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie die via deze site toegankelijk is, wordt in de huidige vorm verstrekt. BABYLISS SRL geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van schade of een mogelijk virus dat de computerapparatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan besmetten.


BABYLISS SRL is niet verantwoordelijk voor de juistheid, fouten of omissies in de informatie op deze site. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie


BABYLISS SRL is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan, veroorzaakt door de toegang van iemand tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, evenals het gebruik van de site en/of de creditering van informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.


De gebruiker verbindt zich ertoe om op deze site geen informatie door te geven die zou kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich er bijgevolg toe om via deze site geen informatie te verspreiden die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.


Sites buiten BABYLISS SRL met een hypertekstlink naar deze site staan niet onder de controle van BABYLISS SRL, die daarom alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst. Deze links naar andere sites vormen op geen enkele wijze een goedkeuring of een partnerschap tussen BABYLISS SRL en deze sites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.


ONZE ENGAGEMENTEN

ETHISCHE HANDEL

Als toonaangevend bedrijf op het gebied van persoonlijke verzorging, keukenapparatuur en haar- en schoonheidsaccessoires heeft Conair Corporation ("Conair") een lange traditie van nauwe samenwerking met haar zakelijke partners om de ethische normen te handhaven.


In dit verband heeft Conair een gedragscode op de werkvloer opgesteld (hieronder samengevat) en eist de firma dat haar leveranciers zich ertoe verbinden de daarin opgenomen voorwaarden in het kader van de Algemene Verkoopvoorwaarden van Conair na te leven. Conair controleert regelmatig haar leveranciers om ervoor te zorgen dat zij zich houden aan de voorwaarden van de gedragscode op de werkvloer van Conair.


GEDRAGSCODE OP DE WERKVLOER VAN CONAIR 

KINDERARBEID

Conair zal geen producten en/of diensten kopen van een leverancier die kinderen gebruikt om het product te maken of de dienst te verlenen, of die deze praktijk ondersteunt, zoals gedefinieerd door het land waar het bedrijf actief is.


DWANGARBEID

Conair koopt geen producten en/of diensten van een leverancier die zich bezighoudt met of steun verleent aan slavernij, dwangarbeid of mensenhandel.


GEZONDHEID EN VEILIGHEID

De leverancier zorgt, rekening houdend met de huidige kennis van de sector en eventuele specifieke risico's, voor een veilige en gezonde werkomgeving en neemt passende maatregelen om ongevallen en gezondheidsschade ten gevolge van, in verband met of tijdens het werk te voorkomen, door de oorzaken van de aan de werkomgeving inherente risico's zoveel mogelijk te beperken.


VRIJHEID VAN VERENIGING EN HET RECHT OP COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

De leverancier moet het recht van alle werknemers respecteren om vakbonden naar keuze op te richten en zich daarbij aan te sluiten, evenals het recht om collectief te onderhandelen.


DISCRIMINATIE

De leverancier mag bij de aanwerving, vergoeding, opleiding, promotie, ontslag of pensionering niet discrimineren op grond van ras, afkomst, godsdienst, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, politieke overtuiging of leeftijd.


WERKTIJD

Wij eisen van onze leveranciers dat zij zich houden aan de nationale en lokale wettelijke bepalingen inzake werktijden. De werknemers moeten dus minstens één dag vrij krijgen in elke periode van zeven dagen. Alle overuren moeten op vrijwillige basis worden vergoed en tegen een verhoogd tarief in overeenstemming met de geldende nationale regelgeving.


REMUNERATIE

Wij eisen van onze leveranciers dat zij ervoor zorgen dat de lonen die aan de werknemers worden betaald ten minste voldoen aan de lokale wettelijke minimumnormen.

De leverancier moet alle medewerkers voor elke betaalperiode een loonbrief geven. De loonbrief moet de normale werkuren, de overuren, de lonen, de uitkeringen en alle inhoudingen vermelden.


MILIEUBESCHERMING

Wij hechten er het grootste belang aan dat onze leveranciers bij het ontwerp, de productie en de afvalverwerking van producten rekening houden met de gevolgen voor het milieu en stappen ondernemen om hun milieuprestaties te evalueren. We eisen van hen dat ze alle medewerkers regelmatig trainen op het gebied van milieubewustzijn.


BUITENLANDSE WERKNEMERS 

Buitenlandse werknemers moeten in dienst worden genomen met volledige inachtneming van de arbeids- en immigratiewetgeving van het gastland.


EVALUATIE VAN ONDERAANNEMERS

Wij eisen van onze leveranciers dat zij passende procedures opstellen en handhaven om hun toeleveranciers te evalueren en te selecteren op basis van hun vermogen om te voldoen aan de eisen van de Conair-gedragscode.


TOEGANG TOT DE SITE

BABYLISS SRL behoudt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, de toegang tot de gehele of een deel van de site te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te onderbreken, met inbegrip van met name de inhoud, de functionaliteiten of de uren van beschikbaarheid, zonder voorafgaande kennisgeving.


CONTACT

U kunt ons contacteren voor elke vraag of reactie met betrekking tot de site via het volgende e-mailadres: info_babyliss@conair.com