GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bedrijfsinformatie

ALGEMEEN

BaByliss Nederland (“BaByliss”) is een in Nederland onder KvK-nummer 82049866 geregistreerde onderneming. Zij is de eigenaar van deze website. Toegang tot en gebruik van de BaByliss website (hierna de "website") en de producten en diensten die via de website beschikbaar zijn (gezamenlijk de "services") wordt beheerst door deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”), de Privacy Policy en de Cookie Policy van BaByliss. Door gebruik van de website en de services, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen zonder wijzigingen van uw zijde.


GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Als gebruiker van de website en/of de services garandeert u:


 • geen gebruik te zullen maken van de website, voor ongepaste, onrechtmatige of in deze Gebruiksvoorwaarden of de Privacy Policy verboden doeleinden;
 • zich te zullen houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
 • verantwoordelijk te zijn voor en BaByliss te vrijwaren tegen alle eisen en claims van derden voor schade die en verlies dat voortvloeit uit uw handelen;
 • geen onjuist(e) informatie en/of materiaal (“content”) te zullen verstrekken;
 • de rechten van andere personen, bedrijven of organisaties niet te zullen aantasten of schenden;
 • geen beledigend of aanstootgevend taalgebruik te zullen gebruiken op de website of bij gebruikmaking van de services;
 • geen ongepast(e) of onrechtmatig(e) content van welke aard dan ook te zullen verschaffen of (door)zenden;
 • geen producten of diensten te zullen aanbieden of promoten anders dan die waarvoor de website speciaal ontworpen is;
 • geen valse identiteit te zullen aannemen of creëren;
 • geen poging te zullen ondernemen om de toegang en het gebruik van de website en/of de services te verstoren, op welke wijze dan ook;
 • uw gebruikersnaam / wachtwoord niet te zullen verstrekken aan andere personen, bedrijven of organisaties zonder de schriftelijke toestemming van BaByliss.


BaByliss behoudt zich het recht voor om door de gebruiker op de website of via de services geplaatste content aan te passen of te verwijderen.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle op de website gebruikte materialen, waaronder mede begrepen teksten, geluiden, afbeeldingen, grafisch materiaal, software en daarop rustende intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen auteursrechten, octrooien, (handels)namen, woordmerken, logo’s zijn eigendom van of in licentie bij BaByliss.


Het is gebruikers uitsluitend toegestaan om de website te raadplegen en te kopiëren voor eigen gebruik. Voor ieder ander gebruik van de website, services en daarop geplaatste content is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BaByliss vereist. Niet toegestaan gebruik is onder meer het openbaar maken en verveelvoudigen van de website of content in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en andere internetpagina’s.


Een gebruiker kan BaByliss verzoeken tot het gebruikmaken van een van de aan BaByliss toekomende intellectuele eigendomsrechten. BaByliss kan dit verzoek te allen tijde weigeren en kan een reeds gegeven toestemming intrekken. Een dergelijk verzoek kan gericht worden aan: BaByliss Nederland, t.a.v. directie, Weltevreden 2b, 3730 AL De Bilt. Iedere inbreuk op een ons toekomend intellectueel eigendomsrecht, inclusief de rechten van derde partijen, kan leiden tot civiele of strafrechtelijke procedures tegen de overtreder.


Voor zover een gebruiker content toevoegt, verstrekt zij BaByliss een wereldwijd gebruiksrecht om deze content (commercieel) te gebruiken.


AANSPRAKELIJKHEID / DISCLAIMER

BaByliss heeft redelijkerwijs al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat op de website gepubliceerde content duidelijk, correct en betrouwbaar is. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten BaByliss en aan haar gelieerde bedrijven aansprakelijkheid uit voor incorrectheid of onvolledigheid van de door BaByliss, aan haar gelieerde bedrijven of door derden op of via haar website gepresenteerde content, hyperlinks daaronder begrepen.


Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BaByliss, zal BaByliss niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, directe- of gevolgschade geleden door de gebruiker of derde partijen voortkomend uit of in relatie tot het gebruik van de website, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van programma’s en elektronische data.


BaByliss garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de telecommunicatieverbinding, en indien van toepassing, de ononderbroken toegang tot de website of de services. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door gebruik van de website gebeurt op uw eigen risico. BaByliss zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door virussen, logische bommen, Trojaanse paarden en andere programma's of bestanden, welke via zaken, de website of de services van BaByliss of op enige andere wijze worden ontvangen door de gebruiker, tenzij de gebruiker aantoont dat BaByliss haar verplichtingen niet behoorlijk en zorgvuldig heeft uitgevoerd.


BaByliss sluit alle aansprakelijkheid uit voor handelingen of nalaten van haar werknemers of derden ingehuurd of gecontracteerd door BaByliss.


PRODUCTEN

De website kan verwijzingen bevatten naar specifieke BaByliss producten en diensten in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat dergelijke producten en diensten in dat land op elk moment beschikbaar zijn. Wij raden u aan vooraf contact op te nemen met de BaByliss distributeur bij u in de buurt.


DIVERSE BEPALINGEN

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit de Gebruiksvoorwaarden verwijderd te zijn, terwijl alle overige bepalingen hun volledige geldigheid behouden. De bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, wordt vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar.


TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht. Laatste versie: 1 februari 2016