ALGEMENE VOORWAARDEN

Geachte heer/mevrouw,


Identiteit verkoper U bevindt zich op de website van Conair Coöperatief U.A. (KvK: 82049866) (BTW: NL862317940B01) (“BaByliss”). BaByliss is een Nederlands bedrijf dat is gevestigd te (3731 AL) DE BILT aan het adres Weltevreden 2 B.


BaByliss drijft een onderneming op het gebied van import en verkoop van haarverzorgingsartikelen, persoonlijke verzorgingsartikelen en (kleine elektrische) keukenapparatuur. BaByliss is op de Nederlandse markt onder meer actief onder de volgende handelsnamen (Conair Coöperatief U.A., BaByliss Nederland, BaBylissMEN Nederland, BaBylissPRO Nederland en Cuisinart Nederland).


INFORMATIEVERSTREKKING AAN KLANTEN

BaByliss hecht er grote waarde aan om u als klant goed voor te lichten over de rechten en verplichtingen die gelden voor u als consument als u een product aankoopt via de website van BaByliss. Uw rechten en verplichtingen staan uitgebreid vermeld in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen van BaByliss en alle overeenkomsten die BaByliss sluit. De algemene voorwaarden van BaByliss kunt u hieronder doorlezen, maar ook downloaden vanaf de website van BaByliss. Desgewenst worden de algemene voorwaarden u op verzoek ook kosteloos toegezonden. Voordat u een bestelling kan plaatsen dient u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te accepteren via een opt-in modaliteit op deze website.


HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

Aanbod

Op de website van BaByliss worden producten te koop aangeboden. BaByliss streeft er naar waarheidsgetrouwe foto’s en voldoende concrete omschrijvingen bij de aangeboden producten te plaatsen om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken.


Prijs

De op de website van BaByliss genoemde prijzen betreffen prijzen inclusief BTW. De prijzen zullen niet door BaByliss worden verhoogd na het sluiten van de overeenkomst, behoudens het geval waar de BTW van overheidswege wordt aangepast.


Taal

De website van BaByliss is alleen in de Nederlandse taal beschikbaar. Tussen u en BaByliss zal een overeenkomst in de Nederlandse taal worden gesloten.


Bestel- en betaalproces

Bij de door U gekozen producten heeft u de mogelijkheid om via de ‘koop’ knop dit artikel aan uw winkelmandje toe te voegen. Dit kan alleen indien het product voorradig is. Door meerdere keren te klikken voegt u meerdere items toe.


Via het winkelmandje rechtsboven kunt U uw bestelling controleren of wijzigen of zelfs helemaal verwijderen. U kunt daarna uw bestelling vervolgen door verder te winkelen of af te ronden. In de navolgende stap wordt U gevraagd Uw gegevens in te vullen. Dit kan als Gast, eenmalig. Of door het creëren van een account. Wanneer u aangeeft dat het adres tevens uw afleveradres is middels de optie onderaan het formulier, worden de gegevens gekopieerd naar het volgende scherm waar U wordt gevraagd Uw aflevergegevens in te vullen. Deze kunt U aanpassen. Hier wordt tevens uw e-mailadres gevraagd zodat wij u de orderbevestiging en retourinstructies kunnen toezenden.


Na afronden van Uw gegevens komt U in het betaalproces alwaar u de keuze heeft tussen iDEAL betaling, Mastercard of Visa card betaling. De iDEAL betaling vind direct plaats door middel van een bankoverschrijving. Maakt U gebruik van een betaling middels creditcard dan zal de afschrijving plaats vinden na aflevering van Uw bestelling.


Hierna is uw bestelling voltooid en gaan wij zorg dragen voor een zorgvuldige uitvoering hiervan.


Totstandkoming overeenkomst

Na invoering van de bestelling en de betalingswijze ontvangt U van BaByliss een opdrachtbevestiging per e-mail. In deze opdrachtbevestiging staat uw bestelling en de contractuele bepalingen omschreven. Zolang U geen opdrachtbevestiging heeft ontvangen kunt U de koopovereenkomst ontbinden. Tevens ontvangt U bij deze e-mail een toelichting over het retourproces mocht U hiervan gebruik willen maken.


Betaling

De prijs voor het bestelde product dient door U te worden betaald via iDEAL of via creditcard.


HERROEPING OVEREENKOMST EN RETOURNERING PRODUCT

Met uitzondering van CustomFX-producten, u mag de afgesloten overeenkomst gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.


U kunt de overeenkomst herroepen door het gekochte product zoveel mogelijk in de originele verpakking terug te zenden aan BaByliss vergezeld van dit retourformulier voor aankopen die zijn gedaan vanuit Nederland of van dit retourformulier voor aankopen die zijn gedaan vanuit België. Het modelformulier voor herroeping wordt bijgesloten in de verpakking bij het aan u te leveren product. De kosten voor terugzending zijn voor uw rekening, tenzij u gebruik maakt van een PostNL-locatie voor retournering. Na ontvangst van het modelformulier voor herroeping zal BaByliss de ontvangst van dit formulier schriftelijk bevestigen. 14 dagen na ontvangst van het modelformulier voor herroeping en het geretourneerde product zal BaByliss al uw betalingen aan BaByliss vergoeden met uitzondering van de kosten van levering, voor zover deze kosten zien op additionele kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een duurdere wijze van levering. BaByliss gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.


LEVERING

BaByliss levert het bestelde product zo spoedig mogelijk via haar transporteur. U ontvangt een Track & Trace code, zodat duidelijk is waar het product zich bevindt en wanneer het product wordt geleverd op het overeengekomen afleveradres in Nederland.


De verzendkosten in Nederland bedragen EUR 4,99 (inclusief BTW) indien het aankoopbedrag minder bedraagt dan of gelijk is aan EUR 25,- (inclusief BTW). Als het aankoopbedrag meer dan of gelijk is aan EUR 25,- (inclusief BTW) worden geen verzendkosten in rekening gebracht door BaByliss.


KLACHTEN & GESCHILLEN

Indien u onverhoopt klachten heeft over BaByliss of het aan u door BaByliss geleverde product dan kunt u deze klacht indienen bij BaByliss. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als de klacht niet binnen 4 weken na ontvangst van de klacht naar tevredenheid van u is opgelost kunt u een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank Rotterdam of de rechter die bevoegd is in uw woonplaats. De rechtsverhouding tussen BaByliss en de consument wordt beheerst door Nederlands recht.


TOT SLOT

Wij hopen dat het bezoek aan onze website voor u een prettige ervaring heeft opgeleverd en dat u de komende jaren veel plezier mag beleven aan de producten van BaByliss.


Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u contact opnemen met BaByliss via:

Telefoonnummer: 030-2219630 bereikbaar 08.30 tot 17.00 uur (ma t/m do) & 08.30 tot 15.30 uur (vr);

E-mail: info@babyliss.nl of

Het contactformulier op de website van BaBylissNamens Conair Coöperatief U.A.,

Hans Koopman

Managing Director Conair Coöperatief U.A.

Algemene Voorwaarden - uitgebreide versie-

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van BaByliss bij herroeping

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Nakoming en extra garantie

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Conair Coöperatief U.A.

Gevestigd aan het adres Weltevreden 2 B te (3731 AL) DE BILT

Ons bezoekadres is gevestigd aan het adres Weltevreden 2 B te (3731 AL) DE BILT

Telefoonnummer: 030-2219630 bereikbaar 08.30 tot 17.00 uur (ma t/m do) & 08.30 tot 15.30 uur (vr)

E-mail: info@babyliss.nl

KvK-nummer: 82049866

Btw-identificatienummer: NL862317940B01.

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. De consument accepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op haar bestelling door voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te accepteren. Technisch gezien is het niet mogelijk op de website van BaByliss om bestellingen te plaatsen zonder dat de algemene voorwaarden van BaByliss zijn geaccepteerd.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden is vooraf aan de consument beschikbaar gesteld. Desgewenst worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.
 3. De consument kan deze algemene voorwaarden terugvinden op de website van BaByliss op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van de consument zullen de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Via de website van BaByliss worden producten te koop aangeboden.
 2. Het aanbod is een uitnodiging om een koopovereenkomst te sluiten met BaByliss in de Nederlandse taal.
 3. BaByliss heeft het recht om haar assortiment te wijzigen en om prijzen te veranderen, zolang de consument het product nog niet heeft besteld. Na bestelling van het product komt er conform het bepaalde in artikel 5 een overeenkomst tot stand, waaraan BaByliss en de consument zijn gebonden.
 4. Het aanbod van BaByliss bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BaByliss niet.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand als de consument de volgende stappen heeft doorlopen: Bij de door u gekozen producten heeft u de mogelijkheid om via de ‘koop’ knop dit artikel aan uw winkelmandje toe te voegen. Dit kan alleen indien het product voorradig is. Door meerdere keren te klikken voegt u meerdere items toe.


Via het winkelmandje rechtsboven kunt u uw bestelling controleren of wijzigen of zelfs helemaal verwijderen. U kunt daarna uw bestelling vervolgen door verder te winkelen of af te ronden. In de navolgende stap wordt u gevraagd Uw gegevens in te vullen. Dit kan als Gast, eenmalig. Of door het creëren van een account. Wanneer u aangeeft dat het adres tevens uw afleveradres is middels de optie onderaan het formulier, worden de gegevens gekopieerd naar het volgende scherm waar U wordt gevraagd Uw aflevergegevens in te vullen. Deze kunt U aanpassen. Hier wordt tevens uw e-mailadres gevraagd zodat wij u de orderbevestiging en retourinstructies kunnen toezenden.


Na afronden van Uw gegevens komt U in het betaalproces alwaar u de keuze heeft tussen iDEAL betaling, Mastercard of Visa card betaling. De iDEAL betaling vind direct plaats door middel van een bankoverschrijving. Maakt U gebruik van een betaling middels creditcard dan zal de afschrijving plaats vinden na aflevering van Uw bestelling


Hierna is uw bestelling voltooid en gaan wij zorg dragen voor een zorgvuldige uitvoering hiervan. .


 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BaByliss onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BaByliss is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BaByliss passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. BaByliss zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen om te zorgen voor een veilige betalingsomgeving.
 4. BaByliss kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BaByliss op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is BaByliss gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

1. De consument kan een afgesloten overeenkomst op afstand gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. BaByliss mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. BaByliss mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3. BaByliss verkoopt geen producten die zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan BaByliss.
 2. We erkennen geen herroepingsrecht voor producten die op maat zijn gemaakt (bijv. aangepaste kleur, gravure) via onze CustomFX-service. Defecte CustomFX producten kunnen uiteraard geretourneerd worden.
 3. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) BaByliss. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij het product wordt ingeleverd op een PostNL-locatie voor aankopen vanuit Nederland en daarbij gebruik wordt gemaakt van de instructies welke op het modelformulier voor herroeping Nederland staan. .
 7. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN BABYLISS BIJ HERROEPING

 1. BaByliss stuurt na ontvangst van het herroepingsformulier zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging naar de consument.
 2. BaByliss vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de BaByliss in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. BaByliss mag wachten met terugbetalen van de voornoemde betalingen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft BaByliss de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 3. BaByliss gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

ARTIKEL 10 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 11 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

BaByliss staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door BaByliss, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover BaByliss kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van BaByliss, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 - LEVERING EN UITVOERING

 1. BaByliss zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BaByliss kenbaar heeft gemaakt in Nederland. BaByliss levert in beginsel geen producten af buiten Nederland.
 3. Levering in Nederland zal plaats vinden via de door BaByliss ingeschakelde transporteur. De verzendkosten in Nederland bedragen EUR 4,99 (inclusief BTW) indien het aankoopbedrag minder bedraagt dan of gelijk is aan EUR 25,- (inclusief BTW). Als het aankoopbedrag meer dan of gelijk is aan EUR 25,- (inclusief BTW) worden geen verzendkosten in rekening gebracht door BaByliss.
 4. BaByliss zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal BaByliss het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BaByliss tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan BaByliss bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 13 - BETALING

 1. De consument is verplicht om de verschuldigde koopprijs te betalen aan BaByliss.
 2. Betaling kan plaats vinden via de door BaByliss via haar website aangeboden betalingssystemen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

 1. Indien de consument een klacht heeft over BaByliss, het door BaByliss geleverde product of de dienstverlening van BaByliss dan kan de consument deze klacht indienen bij BaByliss op grond van de volgende klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BaByliss.
 3. Bij BaByliss ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BaByliss binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient BaByliss in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen BaByliss en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen gestart door de consument dienen te worden beslecht door de rechtbank Rotterdam of de rechter in de woonplaats van de consument.

ARTIKEL 16 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager

RETOUR INSTRUCTIE FORMULIER

Om gebruik te maken van onze gratis retour service dient U gebruik te maken van 1 van de PostNL punten bij u in de buurt.


Verpak de te retourneren product / producten goed samen met het ingevulde ‘Formulier voor herroeping’ in de verzenddoos. Plak hier op onderstaande adreslabel en geef dit pakket af bij 1 van de PostNL punten bij u in de buurt.


U ontvangt een bewijs van afgifte bewaar deze goed.

adreslabel

Conair Coöperatief U.A.

Antwoordnummer 6012

3730 VB De Bilt

Heb je een product besteld via Bol.com? Stuur dan het product retour met een van de volgende retourformulieren:

Retourformulier voor Nederland