POLICY FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

Utgivningsdatum: 12 Januari 2023

Skyddet av kundernas och besökarnas integritet på vår webbplats är vår prioritet. Denna policy beskriver de nuvarande metoderna på www.babyliss.com/se-sv (”Webbplatsen”) för att främja skyddet av dina personuppgifter och respektera din integritet.


BaByliss vidtar åtgärder för att främja skyddet av dina personuppgifter och för att följa den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR) samt lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.


Den här policyn för skydd av personuppgifter är ett resultat av en önskan om att vara öppen och rättvis gentemot dig.


Här hittar du all information om hur BaByliss samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter när du använder tjänsterna på Webbplatsen.

1. Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via Webbplatsen är Babyliss Nordic AB, org.nr 556950-9150, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, Sverige (”BaByliss”, ”vi”, ”vår”). 


Om du har frågor om dina personuppgifter och vad vi gör med dem kan du kontakta oss på denna adress: 


Babyliss Nordic AB, org.nr 556950-9150, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, Sverige 


DataPrivacy_Nordic@conair.com

2. Syfte och användning av dina personuppgifter

Vi begär dina personuppgifter när du köper en produkt, deltar i en tävling, begär en tjänst, svarar på ett frågeformulär, tecknar en prenumeration eller när du på något annat sätt deltar i en aktivitet på vår webbplats. I samband med dessa aktiviteter samlar vi särskilt in: ditt namn, ditt telefonnummer och din e-postadress så att vi kan kontakta dig.


När du ansluter dig till vår webbplats samlar vi dessutom in information om din maskinvara eller programvara, t.ex. IP-adresser, webbläsartyp, operativsystem, de sidor du besöker på vår webbplats, dina referens- och utgångssidor samt datum och tidpunkter för dina besök.


Uppgifterna om dina besök är nödvändiga för att administrera Webbplatsen och särskilt för att få allmän statistisk information om besök på Webbplatsen. Uppgifterna om dina besök är aldrig kopplade till dina personuppgifter och vi använder dem inte för att identifiera dig individuellt utan ditt samtycke.


Uppgifter samlas också in under din navigering på Webbplatsen för att Webbplatsen ska kunna känna igen din anslutningsterminal och för att ge tillgång till Webbplatsens funktioner. BaByliss använder cookies som rör din upplevelse och dina preferenser, särskilt för att ge dig en personlig upplevelse och för att förbättra tjänsterna. Om du vill veta mer om det kan du läsa vår policy för cookies


Vi använder även så kallade Audience measurement cookies som gör det möjligt för oss att fastställa användningen av och prestandan för vår webbplats, att upprätta statistik, besöksvolym och att använda de olika element som utgör vår webbplats (sektioner och innehåll som besöks, webbläsarvägar), vilket gör det möjligt för oss att förbättra intresset och ergonomin i våra tjänster (till exempel de mest besökta sidorna, de vanligaste sökningarna, etc.).


För att utföra dessa undersökningar använder BABYLISS Google Analytics. Mer information om den logik som omfattas samt vilken betydelse och förutsedda konsekvenser sådan behandling har för den registrerade finns på Googles webbplats https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

3. Mottagare och sekretess för dina personuppgifter

Dina personuppgifter skickas inte till tredje part utanför CONAIR-koncernen, där BaByliss är en del, och data överförs enligt artikel 6.


Ibland anlitar vi underleverantörer (webbplatsvärd, e-postföretag, transportör etc.) och vi ger dem i uppdrag att sköta tjänster som förpackning, tillhandahållande av information, svara på frågor från användare på Webbplatsen eller behandling av kreditkortstransaktioner. 


Vi ger sådana partners endast de uppgifter som de behöver för att tillhandahålla sådana tjänster. Dessutom har de inte rätt att använda informationen för andra ändamål och vi kräver att de strikt följer villkoren i denna integritetspolicy.


Vi kan komma att lämna ut personuppgifter om vi i god tro anser att vi måste göra det enligt lagen eller ett domstolsförfarande, eller för att försvara våra rättigheter och intressen och våra medlemmars, leverantörers eller användares rättigheter och intressen. Vi förbehåller oss också rätten att till de myndigheter som ansvarar för tillämpningen av lagen anmäla all verksamhet som vi i god tro anser vara olaglig. 


Vi kan komma att lämna ut vissa personuppgifter när vi i god tro anser att offentliggörandet är nödvändigt för att: följa lagen; för att få till stånd efterlevnad eller tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal;för att skydda våra rättigheter, vår egendom eller säkerhet eller tredje parts rättigheter.


Om vi deltar i en administrativ övergång, t.ex. en fusion, ett förvärv av ett annat företag eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar, kommer våra användares personuppgifter i de flesta fall att överföras tillsammans med de överförda tillgångarna. Du kommer att underrättas om att dina personuppgifter har överförts på de villkor som beskrivs nedan (”Tillägg till denna policy”).

4. Period för lagring av personuppgifter

BaByliss behåller personuppgifter endast under den tidsperiod som krävs för att uppnå de syften för vilka de samlats in och särskilt under följande perioder:

  • Personuppgifter som rör en beställning av produkter, tillbehör, reservdelar eller en begäran om konsumenttjänst: 5 år efter transaktionen.
  • Personuppgifter som rör kontaktformuläret eller förfrågningar om information om produkter: tre år från den senaste kontakten med dig.
  • Personuppgifter som lämnas som en del av en ansökan om en anställning hos BaByliss: två år från den senaste kontakten med den arbetssökande.

Babyliss kan komma att behålla dina uppgifter utöver de ovan nämnda perioderna (i) för att säkerställa att lagstadgade, bokföringsmässiga och skattemässiga skyldigheter uppfylls, (ii) för att bevara bevis under tillämpliga preskriptionstider, (iii) för att Babyliss ska kunna utöva sina rättigheter i händelse av en rättstvist eller ett domstolsförfarande (även som en förebyggande åtgärd) under hela den tid som förfarandet eller utredningen pågår.


I samtliga fall bevaras dina personuppgifter under en period i enlighet med gällande lagstiftning.

5. Överensstämmelse med ditt samtycke

Viss behandling av personuppgifter kan kräva ditt samtycke i förväg. 


I enlighet med GDPR har du rätt att när som helst och utan motivering återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Observera att ett återkallande av samtycke inte äventyrar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket och som gjordes före återkallandet.


Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss direkt på adressen Babyliss Nordic AB, org.nr 556950-9150, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, Sverige

DataPrivacy_Nordic@conair.com 


Observera att vi kommer att behålla de personuppgifter som vi kunde samla in till dess att ditt återkallande av samtycke har börjat gälla. De personuppgifter som samlas in på detta sätt kommer att sparas under hela den tidsperiod som anges i denna policy.

6. Plats för din personliga information 

Vissa personuppgifter som samlas in via Webbplatsen behandlas av tjänsteleverantörer som är etablerade i USA, t.ex. de som anges nedan. Överföringen av personuppgifter regleras av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter.


TJÄNSTELEVERANTÖR: Bazaarvoice

TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER: ”Betyg och recensioner”

GARANTI: Typer av avtalsbestämmelser


TJÄNSTELEVERANTÖR: Salesforce (Demandware)

TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER: Hébergement du Site

GARANTI: Typer av avtalsbestämmelser


TJÄNSTELEVERANTÖR: Acoustic Campaign

TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER: Hantering av nyhetsbrev

GARANTI: Typer av avtalsbestämmelser


Dessutom behandlas vissa personuppgifter (hosting, driftunderhåll) av vårt moderbolag i USA, CONAIR LLC. Överföringen av personuppgifter regleras av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. 


Du kan begära tillgång till dessa garantier genom att kontakta oss på DataPrivacy_Nordic@conair.com. 

7. Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

Inom de gränser och förbehåll som fastställs i bestämmelserna om skydd av personuppgifter, och efter att ha styrkt din identitet, har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att korrigera eller radera dem. Inom de gränser som lagen ger dig har du också rätt:

  • att motsätta dig eller begränsa behandlingen
  • att besluta om vad dina personuppgifter ska användas till efter din död
  • att när som helst återkalla ditt samtycke
  • att få dataportabilitet för dina personuppgifter. 
  • att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (se nedan). 

Du kan utöva dessa rättigheter på vårt kontor på adressen:

Babyliss Nordic AB, org.nr 556950-9150, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, Sverige, DataPrivacy_Nordic@conair.com


Observera att när du begär att bli utesluten från våra marknadsföringskampanjer fortsätter du ändå att få meddelanden som berör dig, särskilt orderbekräftelser, juridiska meddelanden och viktiga meddelanden om användningen av de tjänster som du köpt av oss.

8. Personuppgiftssäkerhet 

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR) samt lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och med hänsyn till den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och arten, omfattningen, sammanhanget och ändamålen med den genomförda behandlingen samt riskerna för dina rättigheter och friheter och deras sannolikhet, genomför BaByliss och dess partner lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är anpassad till risken och som gör det möjligt att särskilt förhindra förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter 


Vi åtar oss att skydda säkerheten för dina personuppgifter och vi använder olika tekniker och förfaranden för att säkerställa skyddet av dem. Därför lagrar vi personuppgifterna i en säkrad anläggning med begränsad tillgång, och de känsliga personuppgifter som tillhandahålls via e-handelswebbplatsen (t.ex. kreditkortsnummer) krypteras för överföring med hjälp av SSL-protokollet (Socket Layer). SSL-kryptering är utformad för att göra det omöjligt för någon annan person än oss att tyda informationen.

9. Integritet för barn

BaByliss samlar aldrig medvetet in personlig information från minderåriga under 15 år.

10. Integritetsmyndigheten

Babyliss vill påminna dig om att du kan kontakta myndigheten direkt via e-post imy@imy.se, eller per telefon 08-657 61 00, eller via post Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige

11. Konfidentialitet och diskussionsforum på nätet

Den information som du publicerar i kommentarer online på Webbplatsen är tillgänglig för andra personer som har tillgång till forumet och kan användas för att skicka oönskade meddelanden till dig. Vi är inte ansvariga för den personliga information som du väljer att lämna i sådana kommentarer.

12. Användning av osynlig GIF-teknik

Vi kan också använda den transparenta GiF-tekniken, även kallad webbmarkörer eller åtgärdsindikatorer, som system för att samla in aggregerade data om besök på vår webbplats för att se hur användarna får tillgång till och navigerar på Webbplatsen. Denna teknik kan också användas för att följa mottagandet av HTML-sidor via e-post. Dessa uppgifter samlas in uteslutande för att användas i vår marknadsförings- och forskningsverksamhet.

13. Ändringar av denna policy

Denna sekretesspolicy kan uppdateras från tid till annan. När en uppdatering görs uppdateras datumet för ”senaste uppdatering”, vilket anges i början av policyn, i enlighet med detta. Om det skulle göras några betydande ändringar i detta uttalande som skulle kunna påverka vår användning av dina personuppgifter, kommer vi att informera användarna om detta genom att placera ett mycket synligt meddelande på vår webbplats välkomstsida