ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

(För BaByliss-produkter som säljs på webbplatsen www.babyliss.com/se-sv/)


1. ALLMÄNT

2. PRISER

3. GEOGRAFISKT OMRÅDE

4. BESTÄLLNINGAR

5. BEKRÄFTELSE

6. TILLGÄNGLIGHET

7. LEVERANS

8. BETALNINGSVILLKOR 

9. SÄKERHET

10. KUNDTJÄNST

11. ÅNGERRÄTT

12. GARANTI

13. ANSVAR

14. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

15. PERSONUPPGIFTER

16. ARKIVERING – BEVIS

17. TVISTELÖSNING

18. SÄRSKILJANDE


Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller mellan Babyliss Nordic AB, org.nr 556950-9150, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, Sverige (”Säljaren”) och varje konsument (”Köparen”) som vill göra ett köp via webbplatsen www.babyliss.com/se-sv/.

Punkt 1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor reglerar endast försäljningen av BaByliss-produkter (”Produkten/produkterna”) som säljs på webbplatsen www.babyliss.com/se-sv/ (”Webbplatsen”). 


1.2 För att köpa en Produkt på Webbplatsen krävs ett uttryckligt godkännande av de allmänna försäljningsvillkoren.


1.3 De allmänna försäljningsvillkoren gäller under hela period som onlinetjänsterna och Produkterna erbjuds av Säljaren. Säljaren har rätt att när som helst ändra dessa försäljningsvillkor. I sådant fall ska de villkor tillämpas som är i kraft det datum då Köparen lägger sin beställning.

Punkt 2. Priser

2.1 De priser som anges på Webplatsen är angivna i kronor (kr) och är inklusive lagstadgad mervärdesskatt tillämplig på beställningsdagen, men exklusive hanterings- och leveranskostnader (se avsnittet Leverans); ändring av skattesatsen kan återspeglas i priserna på Produkterna.


2.2 Säljaren har rätt att när som helst ändra sina priser, dock att de priser som anges på Webbplatsen den dag då Köparen lägger en beställning gäller för den beställningen.


2.3 Om en eller flera skatter införs, inklusive miljöskatter, höjs eller sänks kan en sådan förändring återspeglas i de priser på Produkterna som publiceras på Webbplatsen, vilket sker på Säljarens initiativ.

Punkt 3. Geografiskt område

Produkter som erbjuds på Webbplatsen och som säljs online levereras endast till och inom Sverige.

Punkt 4. Beställningar

4.1 Köpare som vill köpa en Produkt på Webbplatsen kan göra det på tre (3) olika sätt:


Genom att köpa som gäst:

- lägg Produkterna som önskas köpas i varukorgen genom att klicka på ”Köp”

- klicka på ”Varukorg” och på ”Visa varukorg” för att få se innehållet i varukorgen

- efter att ha kontrollerat innehållet klicka på ”Godkänn och betala”

- klicka på ”Betala som gäst”

- slutföra beställningsprocessen i tre steg: leverans/betalning/beställning genom att ange leverans-, betalnings- och faktureringsuppgifter

- godkänn dessa allmänna försäljningsvillkor (genom att kryssa i rutan) 

- starta processen genom att klicka på ”Beställ”.


Genom att skapa ett konto på Webbplatsen: 

- lägg Produkterna som önskas köpas i varukorgen genom att klicka på ”Köp”

- klicka på ”Varukorg” och på ”Visa varukorg” för att få se innehållet i varukorgen

- efter att ha kontrollerat innehållet klicka på ”Godkänn och betala”

- klicka på ”Skapa ett konto”

- fylla i formuläret med förnamn, efternamn, e-postadress och ett lösenord för att kunna ansluta till sitt konto

- slutföra beställningsprocessen i tre steg: leverans/betalning/beställning genom att ange leverans-, betalnings- och faktureringsuppgifter

- godkänn dessa allmänna försäljningsvillkor (genom att kryssa i rutan) 

- starta processen genom att klicka på ”Beställ”.


Genom att ansluta till eget konto:

- lägg Produkterna som önskas köpas i varukorgen genom att klicka på ”Köp”

- klicka på ”Varukorg” och på ”Visa varukorg” för att få se innehållet i varukorgen

- efter att ha kontrollerat innehållet klicka på ”Godkänn och betala”

- anslut till det egna kontot genom att ange e-postadress och lösenord

- slutför beställningsprocessen i tre steg: leverans/betalning/beställning genom att ange leverans-, betalnings- och faktureringsuppgifter

- godkänn dessa allmänna försäljningsvillkor (genom att kryssa i rutan) 

- starta processen genom att klicka på ”Beställ”.


4.2 Avtalsspråket är svenska.


4.3 All avtalsinformation ska upprepas i en orderbekräftelse när beställningen görs.

Punkt 5. Bekräftelse

5.1 Köparen måste läsa och acceptera de allmänna försäljningsvillkoren innan Köparen lägger en beställning.


5.2 Orderprocessen är komplett efter betalning av beställningen, som följs av att en beställningsbekräftelse skickas till Köparen med en länk till de allmänna försäljningsvillkoren. Köparen kan spara och/eller skriva ut de allmänna försäljningsvillkoren för att sedan när som helst kunna ta del av dem.


5.3 Alla uppgifter som tillhandahålls och den sparade bekräftelsen ska tjäna som bevis för köpet. Beställningsbekräftelsen ska vara liktydig med undertecknande och godkännande av de transaktioner som utförs.


5.3 Säljaren ska skicka en orderbekräftelse via e-post när beställningen har registrerats.

Punkt 6. Tillgänglighet

Erbjudanden om försäljning av Produkter är giltiga om de är synliga på Webbplatsen, dock med de begräsningar som kan följa av vad som finns i lager, med undantag för kampanjerbjudanden som anges som sådana på www.babyliss.com/se-sv/. Om det visar sig att en Produkt inte är tillgänglig efter att Köparen har beställt den ska Säljaren informera Köparen om detta via e-post. Beställningen ska då automatiskt annulleras och Säljaren ska återbetala alla den ersättning som redan erlagts inom trettio (30) dagar från dagen för betalningen.

Punkt 7. Leverans

7.1 Beställningar som görs på Webbplatsen levereras uteslutande till och inom Sverige.


7.2 Produkterna ska levereras till Köparen på den adress som denne uppgav under beställningsprocessen. Säljaren frånsäger sig härmed allt ansvar för eventuella förseningar i leveransen på grund av fel som begåtts av Köparen när denne lagt sin beställning.


7.3 Säljaren förbehåller sig rätten att välja transportsätt och från vilken plats leverans ska ske. Leveranskostnaderna i samband med en beställning, inklusive eventuell lagstadgas mervärdesskatt, ska meddelas Köparen i samband med att denne lägger sin beställning.


7.4 Säljaren förbereder beställningar med största omsorg. Om det skulle visa sig att beställningen inte uppfyller kraven på grund av Säljarens fel, ersätter Säljaren de Produkter som inte uppfyller kraven med produkter med identiska egenskaper och leverera dessa på Köparens bekostnad. 


7.5 En beställning av en tillgänglig produkt behandlas inom den tid som anges på Webbplatsen för de berörda Produkterna. 


7.6 Leverans ska ske inom den tidsram som anges vid beställningen och senast inom trettio (30) dagar efter det att avtalet har ingåtts. Detta gäller för leveranser inom Sverige.

Punkt 8. Betalningsvillkor 

8.1 Köparen måste betala sina inköp med bankkort ( Visa eller Mastercard), PayPal eller Klarna.


8.2 Kortet debiteras när beställningen gjorts. 

Punkt 9. Säkerhet

9.1 Alla transaktioner som utförs på Webbplatsen www.babyliss.com/se-sv/ ska säkras av Adyen (www.adyen.com). 


9.2 All information som utbyts för att behandla betalningen ska krypteras med hjälp av TLS 1.2-protokollet via Adyen-plattformen. Ingen betalningsinformation får sparas i Säljarens datasystem. 


Köparen påminns dock härmed om de begränsningar och risker som är förknippade med Internet, särskilt de risker som är kopplade till anslutning eller överföring via Internet, t.ex. bristen på skydd av data mot förskingring, och Säljaren avsäger sig härmed allt ansvar för konsekvenserna av Köparens anslutning till detta nätverk via Webbplatsen www.babyliss.com/se-sv /(se detaljer).


9.3 Adyen är en teknisk tjänsteleverantör och ansvarar inte för att hantera eventuella klagomål som rör beställningarna. Dessa måste regleras direkt med Säljaren och Köparens bank.  


Mer information om Adyen finns på www.adyen.com.

Punkt 10. Kundtjänst

10.1 För information eller frågor från Köparen finns kundtjänsten tillgänglig via e-post info@babyliss.se.


10.2 För uppföljning av beställningar eller för att åberopa garantin tillhandahåller Säljaren Köparen följande e-postadress: info@babyliss.se.

Punkt 11. Ångerrätt

11.1 I enlighet med tillämplig lag har Köparen rätt att ångra sitt köp senast inom fjorton (14) dagar från mottagandet av Produkten/erna genom att informera Säljaren om sitt beslut att ångra sitt köp avseende en eller flera artiklar utan att behöva ange något skäl.


Köparen meddelar sin avsikt att ångra sig genom att fylla i och skicka in ångerblanketten som finns här.


11.2 Produkterna skall returneras till BABYLISS SARL Service Consommateur, Parc d'activité du Val de Calvigny, 59141, Iwuy, Frankrike.


Produkter som returneras i och med utövandet av ångerrätten skickas utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från det att Säljaren mottog meddelandet om utövandet av ångerrätten.


Produkten/erna måste vara i ursprungligt skick och kompletta vad avser förpackning, tillbehör, instruktioner etc.


Ångerrätten gäller inte för varor vars försegling brutits efter leverans och som därför inte längre kan returneras på grund av hälso-eller hygienskäl.


För Produkter som inte överensstämmer med kraven i avtalet gäller förfarandet för att returnera dem under garantin (se ”Garanti”). Den ifyllda ångerblanketten ska läggas i paketet tillsammans med en kopia av kvitto/följesedel.


11.3 Priset för den eller de köpta Produkterna återbetalas. Retur av en vara sker alltid på Köparens egen bekostnad. 


Återbetalningen kommer att ske genom banköverföring eller via vald betaltjänst utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar efter det datum då Köparen har skickat sitt meddelande om att denne ångrar köpet. Säljaren har rätt att skjuta fram återbetalningen till dess att Produkten har återlämnats eller till det datum då bevis på att Produkten har skickats till Säljaren har lämnats in. Om tidsfristen utlöper på en helgdag, afton eller röd dag förlängs fristen till följande vardag.

Punkt 12. Garanti

12.1. Avtalsgaranti

Produkterna omfattas av en reservdels- och arbetsgaranti på två (2), tre (3) eller fem (5) år, beroende på vad som gäller för varje enskild Produkt (utom i fall av motstridiga bestämmelser som tydligt anges).


Garantin omfattar, enligt Säljarens val, utbyte eller reparation av Produkten eller delar av Produkten samt prisavdrag eller återtagande av Produkten och återbetalning av erlagt betalning för Produkten som under garantin visat sig vara felaktiga. Utbyte av felaktiga Produkter eller delar av Produkter förlänger inte giltighetstiden för den ovan nämnda garantin.


Den lagstadgade garantin täcker inte skador som beror på normalt slitage (t.ex. på motorborstar), felaktig installation, felaktig användning, stötar och fall, manipulering av inställningar, demontering av obehöriga personer, felaktigt underhåll, underlåtenhet att uppfylla enhetens strömförsörjningskrav, incidenter orsakade av yttre omständigheter (brand, blixtnedslag, översvämning, vatteninträngning etc.), installation, anpassning eller modifiering av enheten som är felaktig eller som inte överensstämmer med de gällande tekniska standarderna och/eller säkerhetsnormerna i det land där den används, eller force majeure. 


Avtalsgarantin påverkar inte Köparens rättigheter enligt tvingande konsumenträttsliga regler (se punkt 12.2 nedan).


12.2. Lagstadgad garanti 

Utan att det påverkar den avtalsenliga garantin och i enlighet med tillämplig konsumentlagstiftning ansvarar Säljaren för att Produkten, i fråga om art, beskrivning, mängd, kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet, driftskompatibilitet och i övrigt stämmer överens med vad som följer av avtalet samt att åtgärda eller avhjälpa eventuella fel i Produkten. Säljaren är även ansvarig för att Produkten stämmer överens med sådana uppgifter om Produktens egenskaper och andra särdrag eller användning som Säljaren eller någon i ett tidigare säljled eller för Säljarens räkning har lämnat vid marknadsföringen av Produkten eller annars före köpet, och att Produkten åtföljs av den förpackning och andra tillbehör samt anvisningar för installation, montering, användning, förvaring och skötsel som Köparen med fog kan förutsätta. 


För att uppfylla avtalet måste Produkterna utöver vad som angivits ovan:


1. vara ägnad för de ändamål för vilka produkter av samma slag i allmänhet används,

2. stämma överens med kvaliteten på och Säljarens beskrivning av ett prov eller en modell som har gjorts tillgänglig för konsumenten före köpet,

3. ha den mängd och de egenskaper och andra särdrag i fråga om hållbarhet, funktionalitet, kompatibilitet, säkerhet och särdrag i övrigt, som är normalt förekommande för produkter av samma slag och som Köparen med fog kan förutsätta med hänsyn till Produktens art.


Säljaren svarar för fel på Produkten som har funnits vid avlämnandet och som visar sig inom tre år från denna tidpunkt.


Eventuella krav eller önskemål om byte måste skickas per e-post till följande adress info@babyliss.se:

Punkt 13. Ansvar

13.1 Säljaren åtar sig att beskriva de Produkter som säljs på Webbplatsen, www.babyliss.com/se-sv/så noggrant som möjligt. Säljaren ansvarar dock inte för innehållet eller riktigheten i den information som finns på andra webbplatser, även om det finns en länk på Webbplatsen till sådant innehåll och till andra webbplatser.


13.2 Säljaren avsäger sig härmed allt ansvar om underlåtenheten att fullgöra sina skyldigheter beroende antingen på en tredje part i avtalet eller på force majeure enligt definitionen nedan.

Punkt 14. Immateriella rättigheter

14.1 Alla delar av Webbplatsen www.babyliss.com/se-sv/är och förblir Säljarens exklusiva immateriella egendom.


14.2 Det är förbjudet att reproducera, använda, sända, publicera eller utnyttja, inte ens delvis, i vilken egenskap som helst, samtliga delar av Webbplatsen, vare sig det rör sig om programvaror, visuella element eller ljud, och i synnerhet varumärken, domännamn, bilder, videor, texter eller mer allmänt all information som omfattas av immateriella rättigheter.

Punkt 15. Personuppgifter

Säljaren samlar in dina uppgifter för att behandla och övervaka din beställning av Produkter på Webbplatsen och för att underlätta hanteringen av eftermarknadsservice. 


Den rättsliga grunden för behandlingen av sådana uppgifter är fullgörandet av avtalet mellan Köparen och Säljaren (artikel 6 1) b i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”).


I enlighet med GDPR, har Köparen rätt till åtkomst, rättelse, radering eller invändning av legitima skäl av sina uppgifter. Köparen kan utöva sina rättigheter via e-post till DataPrivacy_Nordic@conair.com eller via post till Babyliss Nordic AB, org.nr 556950-9150, Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö, Sverige. 


Köparen ombeds att ta del av Säljarens Integritetspolicy i syfte att få kännedom om alla villkor som gäller för insamling och bearbetning av Köparens personuppgifter.

Punkt 16. Arkivering – Bevis

16.1 Säljaren arkiverar alla beställningsblanketter och fakturor i enlighet med tillämplig lag.


16.2 Säljarens datoriserade loggar ska av parterna anses utgöra giltiga bevis för korrespondens, beställningar, betalningar och avtal mellan parterna.

Punkt 17. Tvistelösning

17.1 Dessa försäljningsvillkor för onlineförsäljning regleras av svensk lag.


17.2 Om Säljaren och Köparen inte kan komma överens i en fråga avseende parternas avtal kan Köparen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) för en oberoende prövning. 


Deras postadress är 


ARN

Box 174

101 23 Stockholm


Vi medverkar i tvistelösningsförfarandet. 


17.3 Alla tvister som uppstår till följd av tolkningen eller utförandet av dessa allmänna försäljningsvillkor och som inte kan lösas i godo ska underställas behörig svensk allmän domstol.


17.4 Köparen informeras också om att Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR) i samband med onlineförsäljning eller serviceavtal mellan en konsument som är bosatt i Europeiska unionen och en näringsidkare som är etablerad i Europeiska unionen.


Plattformen finns på följande adress: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Punkt 18. Särskiljande

Om något av villkoren skulle anses vara ogiltigt till följd av en ändring av lagstiftning, regler och föreskrifter eller till följd av ett domstolsbeslut, ska detta inte påverka giltigheten av dessa allmänna försäljningsvillkor, som ska fortsätta att gälla mellan parterna.